مەکۆكانى زانستپەروەرانى کورد

ئەم مەکۆیە تایبەتە بە ئەندامەکانى زانستپەروەرانى کورد

تۆ لە ژوورەوە نیت

#1 2012-10-06 13:59:11

ZirYaN
ئەندام
تۆماربووە لە: 2009-12-16
پەیامەکان: 11

Re: بەكوردى كردنى پڕۆگرامەكانى كۆمپیوتەر

سڵاو با منیش قسهیهکی تیا بکهم کاک ئاگرین گیان، وهکو کاک ئاکار ئاماژهی پێدا، گروپی وهرگێران زۆر ههیه له مهکۆکانی، زانست پهروهران، ئای تیگروپ، چاوگ، وه پرۆگرامۆکهی زۆریش کراون به کوردی که سهرچاوه کراون، من رای خۆم و زانستپهروهرانیش وایه، ههر پرۆگرامێک ئهگهر سهرچاوه کراوهبێت بهشی زمانیشی به کراوهیی جێ هێشتووه که نهتهوهکان دهتوانن بۆ زمانهکانی خۆیان وهرگێرانی تێدا بکهن، بهڵام ئهو پرۆگرامانهی که تۆ ئاماژهت پێ کردووه، ئهوانه ههموو ئهگهر کاری وهرگێرانیشیان بۆ بکرێت، به راێ من تهنیا هیلاکیت بۆ ئهمێنێتهوه، چونکه لهسهرهتاوه پیشتیوانی زمانی تیا نیه ئهو پرۆگرامانه، ئهو 3 مهکۆیهی باسم کرد ئهمانه ههمووی گروپ پێکهێنراوه و کاری وهرگێران ئهکهن بهڵام لهو پرۆگرامانهی که سهرچاوه کراوهن، واته (Open Sorce).
بژیت

دەرهێڵ

تەختەی پێپەڕە

بەهێزە بە : FluxBB